Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
11,01 милиони €

МЕПСО

Промената на фасадата на енергетската компанија МЕПСО беше побарана од општина Центар во јануари 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 МЕПСО 11.006.551 € 676.902.885 ден.
Вкупно: 11.006.551 676.902.885 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 11.006.551 € 676.902.885 ден.
Вкупно: 11.006.551 676.902.885 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 АД МЕПСО 11.006.551 € 676.902.885 ден.
Вкупно: 11.006.551 676.902.885 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бетон - Штип (градежна фирма) 10.579.065 € 650.612.485 ден.
2 Евро консалтинг Скопје (останато) 287.805 € 17.700.000 ден.
3 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 126.634 € 7.788.000 ден.
4 Давос Инвест ДООЕЛ Скопје (останато) 13.047 € 802.400 ден.
Вкупно: 11.006.551 676.902.885 ден.