Приказ на резултати за 1 изведувач


0,44 милиони €

Плоштад Скендербег

Скопскиот плоштад „Скендербег“ ќе ги поврзе општините Чаир и Центар, а се гради , во неколку фази, почнувајќи од јужниот приод на Старата скопска чаршија.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Скендербег 438.807 € 26.986.600 ден.
2 Стара учителска школа 75.595 € 4.649.093 ден.
Вкупно: 514.402 31.635.693 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 438.807 € 26.986.600 ден.
2 Зграда 75.595 € 4.649.093 ден.
Вкупно: 514.402 31.635.693 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Чаир 438.807 € 26.986.600 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 75.595 € 4.649.093 ден.
Вкупно: 514.402 31.635.693 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Урбан стил инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 514.402 € 31.635.693 ден.
Вкупно: 514.402 31.635.693 ден.