Приказ на резултати за 1 изведувач


2,62 милиони €

Деловна зграда на АД ЕЛЕМ

Државната компанија за производство на струја ЕЛЕМ го гради својот нов административен објект на аголот меѓу улиците „Македонија“ и „Мито Хаџивасилев -Јасмин“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 2.622.396 € 161.277.379 ден.
Вкупно: 2.622.396 161.277.379 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 2.622.396 € 161.277.379 ден.
Вкупно: 2.622.396 161.277.379 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 АД Електрани на Македонија 2.622.396 € 161.277.379 ден.
Вкупно: 2.622.396 161.277.379 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ОЗОН ДООЕЛ увоз извоз Скопје (градежна фирма) 2.622.396 € 161.277.379 ден.
Вкупно: 2.622.396 161.277.379 ден.