Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,28 милиони €

Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков)

Новиот административен објект што се гради на местото на некогашниот Геолошки завод на улица „Бихаќка“, е во доминантниот архитектонски израз на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 280.815 € 17.270.116 ден.
Вкупно: 280.815 17.270.116 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 280.815 € 17.270.116 ден.
Вкупно: 280.815 17.270.116 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 280.815 € 17.270.116 ден.
Вкупно: 280.815 17.270.116 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Промонтинг ДОЕЛ (градежна фирма) 280.815 € 17.270.116 ден.
Вкупно: 280.815 17.270.116 ден.