Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,03 милиони €

Скулптура „Набљудувач“

Скулптурата „Набљудувач“ му припаѓа на првичниот бран на „Скопје 2014“, кога во централното градско подрачје се поставени триесетина урбани скулптури на претежно млади автори.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Набљудувач“ 33.141 € 2.038.175 ден.
2 Скулптура „Девојче“ 33.141 € 2.038.175 ден.
3 Скулптура „Риба“ 33.141 € 2.038.176 ден.
4 Скулптури на мост Око 30.000 € 1.845.000 ден.
5 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 140.423 8.636.026 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 140.423 € 8.636.026 ден.
Вкупно: 140.423 8.636.026 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 99.423 € 6.114.526 ден.
2 Општина Центар 41.000 € 2.521.500 ден.
Вкупно: 140.423 8.636.026 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Грозданка Каникова (автор) 140.423 € 8.636.026 ден.
Вкупно: 140.423 8.636.026 ден.