Приказ на резултати за 1 изведувач


0,04 милиони €

Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција

Овој објект од проектот „Скопје 2014“ се наоѓа веднаш до Министерството за надворешни работи, покрај реката Вардар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 37.546 € 2.309.100 ден.
2 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 25.031 € 1.539.400 ден.
Вкупно: 62.577 3.848.500 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 62.577 € 3.848.500 ден.
Вкупно: 62.577 3.848.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 62.577 € 3.848.500 ден.
Вкупно: 62.577 3.848.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Проектантско монтажно инсталатерска задруга Енергомонтажа (останато) 62.577 € 3.848.500 ден.
Вкупно: 62.577 3.848.500 ден.