Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,15 милиони €

Катна гаража Македонска фаланга

Катната гаража „Македонска фаланга“ е лоцирана во централното градско подрачје, на местото на стариот Цветен пазар, во непосредна близина на Музејот на Град Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Македонска фаланга 152.928 € 9.405.072 ден.
2 Музеј на македонска борба 1.692 € 104.047 ден.
Вкупно: 154.620 9.509.119 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 152.928 € 9.405.072 ден.
2 Зграда 1.692 € 104.047 ден.
Вкупно: 154.620 9.509.119 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 152.928 € 9.405.072 ден.
2 Министерство за култура 1.692 € 104.047 ден.
Вкупно: 154.620 9.509.119 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Маклифт ДООЕЛ (останато) 154.620 € 9.509.119 ден.
Вкупно: 154.620 9.509.119 ден.