Приказ на резултати за 1 изведувач


0,46 милиони €

Театар Центар

Идејното решение за новиот објект на театарот „Центар“ е изработено уште во 2009 година, но објектот, иако најавуван, сѐ уште не е изграден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Театар Центар 460.409 € 28.315.162 ден.
2 Драмски театар 311.836 € 19.177.916 ден.
3 Фасада на Министерство за правда 46.325 € 2.848.992 ден.
Вкупно: 818.570 50.342.070 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 772.245 € 47.493.078 ден.
2 Фасада 46.325 € 2.848.992 ден.
Вкупно: 818.570 50.342.070 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 772.245 € 47.493.078 ден.
2 Министерство за правда 46.325 € 2.848.992 ден.
Вкупно: 818.570 50.342.070 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Монтимпекс - Инженеринг ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 818.570 € 50.342.070 ден.
Вкупно: 818.570 50.342.070 ден.