Приказ на резултати за 1 инвеститор


9,00 милиони €

Катна гаража „Разловечко востание“

Катната гаража „Разловечко востание“ е пуштена во употреба на Илинден, 2 август 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража „Разловечко востание“ 9.002.187 € 553.634.499 ден.
2 Катна гаража Солунски конгрес 6.519.793 € 400.967.266 ден.
Вкупно: 15.521.980 954.601.765 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 15.521.980 € 954.601.765 ден.
Вкупно: 15.521.980 954.601.765 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија 15.521.980 € 954.601.765 ден.
Вкупно: 15.521.980 954.601.765 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 9.002.187 € 553.634.499 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 4.442.130 € 273.191.013 ден.
3 Електро Софт Љупчо ДООЕЛ Скопје (останато) 1.999.334 € 122.959.053 ден.
4 ГМС проект ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 78.328 € 4.817.200 ден.
Вкупно: 15.521.979 954.601.765 ден.