Приказ на резултати за 1 инвеститор


10,19 милиони €

Административна зграда кај МОБ

Камен темелникот на новата административна зграда, чиј инвеститор е Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката беше поставен во септември 2015 година од страна на премиерот Никола Груевски.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Административна зграда кај МОБ 10.187.855 € 626.553.091 ден.
2 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 4.711.602 € 289.763.498 ден.
3 Катна гаража „Разловечко востание“ 1.927.167 € 118.520.792 ден.
4 Палата Лазар Поп Трајков 898.892 € 55.281.846 ден.
5 Катна гаража Солунски конгрес 501.935 € 30.869.025 ден.
6 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 97.269 € 5.982.074 ден.
Вкупно: 18.324.720 1.126.970.326 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 11.184.016 € 687.817.011 ден.
2 Катна гаража 7.140.704 € 439.153.315 ден.
Вкупно: 18.324.720 1.126.970.326 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 18.324.721 € 1.126.970.326 ден.
Вкупно: 18.324.721 1.126.970.326 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.