Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
18,45 милиони €

Панорамско тркало

Панорамското тркало треба да биде поставено на просторот меѓу „Телеком“ и новиот мост на реката Вардар што треба да се изгради помеѓу Камениот мост и мостот „Гоце Делчев“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Панорамско тркало 18.450.292 € 1.134.692.961 ден.
Вкупно: 18.450.292 1.134.692.961 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Панорамско тркало 18.450.292 € 1.134.692.961 ден.
Вкупно: 18.450.292 1.134.692.961 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈСП Скопје 18.450.292 € 1.134.692.961 ден.
Вкупно: 18.450.292 1.134.692.961 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 18.357.427 € 1.128.981.761 ден.
2 Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје (останато) 92.865 € 5.711.200 ден.
Вкупно: 18.450.292 1.134.692.961 ден.