Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
4,34 милиони €

ЕВН

Промената на фасадата на зградата во која се сместени седиштата на енергетските компании ЕВН и ЕЛЕМ, во стилот на „Скопје 2014“, е одобрена во 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 ЕВН 4.342.543 € 267.066.381 ден.
Вкупно: 4.342.543 267.066.381 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 4.342.543 € 267.066.381 ден.
Вкупно: 4.342.543 267.066.381 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЕВН 4.342.543 € 267.066.381 ден.
Вкупно: 4.342.543 267.066.381 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 4.323.356 € 265.886.381 ден.
2 Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии (останато) 19.187 € 1.180.000 ден.
Вкупно: 4.342.543 267.066.381 ден.