Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
24,28 милиони €

Народна банка на РМ

Новиот објект на НБРМ е лоциран на улицата „Филип Втори“, веднаш зад новата зграда на Министерството за надворешни работи.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Народна банка на РМ 24.276.352 € 1.492.995.621 ден.
Вкупно: 24.276.352 1.492.995.621 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 24.276.352 € 1.492.995.621 ден.
Вкупно: 24.276.352 1.492.995.621 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Народна банка на РМ 24.276.352 € 1.492.995.621 ден.
Вкупно: 24.276.352 1.492.995.621 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 24.021.663 € 1.477.332.301 ден.
2 Лоу Тек ДООЕЛ Скопје (автор) 163.089 € 10.030.000 ден.
3 ЕОС КОНСАЛТИНГ (останато) 86.034 € 5.291.120 ден.
4 Градежен факултет (останато) 5.564 € 342.200 ден.
Вкупно: 24.276.350 1.492.995.621 ден.