Приказ на резултати за 1 инвеститор


0,10 милиони €

Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција

Овој објект од проектот „Скопје 2014“ се наоѓа веднаш до Министерството за надворешни работи, покрај реката Вардар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 98.786 € 6.075.348 ден.
Вкупно: 98.786 6.075.348 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 98.786 € 6.075.348 ден.
Вкупно: 98.786 6.075.348 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Јавно обвинителство на РМ 98.786 € 6.075.348 ден.
Вкупно: 98.786 6.075.348 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Офис и КО ДОО увоз-извоз Скопје (останато) 65.036 € 3.999.728 ден.
2 Тони Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ (останато) 33.750 € 2.075.620 ден.
Вкупно: 98.786 6.075.348 ден.