Приказ на резултати за 1 изведувач


15,48 милиони €

Министерство за финансии (Палата 23 октомври)

Новиот објект на Министерството за финансии, наречен Палата „23 Октомври“, е пуштен во употреба во август 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 15.483.902 € 952.260.000 ден.
2 Фасада на Пелагонија 1.916.396 € 117.858.367 ден.
3 Фасади во централно градско подрачје 1.916.396 € 117.858.367 ден.
Вкупно: 19.316.694 1.187.976.734 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 15.483.902 € 952.260.000 ден.
2 Фасада 3.832.792 € 235.716.734 ден.
Вкупно: 19.316.694 1.187.976.734 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за финансии 15.483.902 € 952.260.000 ден.
2 Град Скопје 3.832.792 € 235.716.734 ден.
Вкупно: 19.316.694 1.187.976.734 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ЛСГ билдинг солушнс ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 19.316.695 € 1.187.976.734 ден.
Вкупно: 19.316.695 1.187.976.734 ден.