Приказ на резултати за 1 изведувач


0,25 милиони €

Фасади во централно градско подрачје

Проектот „Скопје 2014“, освен споменици, згради, плоштади и фонтани, вклучува и пре-фасадирање на предниот дел од постојните згради во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасади во централно градско подрачје 247.294 € 15.208.575 ден.
2 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 6.174 € 379.695 ден.
Вкупно: 253.468 15.588.270 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 247.294 € 15.208.575 ден.
2 Зграда 6.174 € 379.695 ден.
Вкупно: 253.468 15.588.270 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 247.294 € 15.208.575 ден.
2 Министерство за финансии 6.174 € 379.695 ден.
Вкупно: 253.468 15.588.270 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Жикол ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица (градежна фирма) 253.468 € 15.588.270 ден.
Вкупно: 253.468 15.588.270 ден.