Приказ на резултати за 1 изведувач


10,03 милиони €

Административна зграда кај МОБ

Камен темелникот на новата административна зграда, чиј инвеститор е Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката беше поставен во септември 2015 година од страна на премиерот Никола Груевски.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Административна зграда кај МОБ 10.027.270 € 616.677.091 ден.
2 Палата „Панко Брашнаров“ 4.385.353 € 269.699.203 ден.
3 Фасада на Влада 1.455.215 € 89.495.751 ден.
Вкупно: 15.867.838 975.872.045 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 14.412.623 € 886.376.294 ден.
2 Фасада 1.455.215 € 89.495.751 ден.
Вкупно: 15.867.838 975.872.045 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 10.027.270 € 616.677.091 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 5.840.568 € 359.194.954 ден.
Вкупно: 15.867.838 975.872.045 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Декон - Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (градежна фирма) 15.867.838 € 975.872.045 ден.
Вкупно: 15.867.838 975.872.045 ден.