Приказ на резултати за 1 изведувач


1,16 милиони €

Факултет за драмски уметности

Изградбата на барокниот објект на кејот на реката Вардар, спроти МНР, во кој е планирано да се смести Факултетот за драмски уметности – ФДУ започна во април 2012 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за драмски уметности 1.164.960 € 71.645.050 ден.
Вкупно: 1.164.960 71.645.050 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 1.164.960 € 71.645.050 ден.
Вкупно: 1.164.960 71.645.050 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 1.164.960 € 71.645.050 ден.
Вкупно: 1.164.960 71.645.050 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Нипром Николов Петре ДОО увоз- извоз Струмица (градежна фирма) 1.164.960 € 71.645.050 ден.
Вкупно: 1.164.960 71.645.050 ден.