Приказ на резултати за 1 изведувач


4,23 милиони €

Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес)

Изградбата на катната гаража „Смилевски конгрес“, кај Музејот на холокаустот, е почната во февруари 2013 и сѐ уште не е пуштена во употреба.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 4.234.097 € 260.396.951 ден.
2 Фасада на Министерство за правда 3.473.173 € 213.600.145 ден.
3 Стар театар 1.519.287 € 93.436.146 ден.
Вкупно: 9.226.557 567.433.242 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 4.234.097 € 260.396.951 ден.
2 Фасада 3.473.173 € 213.600.145 ден.
3 Зграда 1.519.287 € 93.436.146 ден.
Вкупно: 9.226.557 567.433.242 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 4.234.097 € 260.396.951 ден.
2 Министерство за правда 3.473.173 € 213.600.145 ден.
3 Министерство за култура 1.519.287 € 93.436.146 ден.
Вкупно: 9.226.557 567.433.242 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 9.226.557 € 567.433.242 ден.
Вкупно: 9.226.557 567.433.242 ден.