Приказ на резултати за 1 изведувач


4,05 милиони €

Фасади во централно градско подрачје

Проектот „Скопје 2014“, освен споменици, згради, плоштади и фонтани, вклучува и пре-фасадирање на предниот дел од постојните згради во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасади во централно градско подрачје 4.054.068 € 249.325.158 ден.
2 Катна гаража Тодор Александров 723.074 € 44.469.048 ден.
Вкупно: 4.777.142 293.794.206 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 4.054.068 € 249.325.158 ден.
2 Катна гаража 723.074 € 44.469.048 ден.
Вкупно: 4.777.142 293.794.206 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 4.777.142 € 293.794.206 ден.
Вкупно: 4.777.142 293.794.206 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Пелагонија АД, Гостивар (градежна фирма) 4.777.142 € 293.794.206 ден.
Вкупно: 4.777.142 293.794.206 ден.