Приказ на резултати за 1 изведувач


0,15 милиони €

Катна гаража „Разловечко востание“

Катната гаража „Разловечко востание“ е пуштена во употреба на Илинден, 2 август 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража „Разловечко востание“ 145.130 € 8.925.520 ден.
Вкупно: 145.130 8.925.520 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 145.130 € 8.925.520 ден.
Вкупно: 145.130 8.925.520 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 145.130 € 8.925.520 ден.
Вкупно: 145.130 8.925.520 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Иванов инженеринг Сашко Иванов ДООЕЛ, Битола (градежна фирма) 145.130 € 8.925.520 ден.
Вкупно: 145.130 8.925.520 ден.