Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
32,17 милиони €

Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј

Зградата на Уставниот суд, Државниот архив и Археолошкиот музеј со елементи на античката архитектура и класицизам стана една од најпрепознатливите објекти на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 32.173.295 € 1.978.657.624 ден.
2 Факултет за драмски уметности 20.388.365 € 1.253.884.440 ден.
3 Телекомуникациска кула на Водно 17.637.496 € 1.084.706.000 ден.
4 Катна гаража Македонска фаланга 10.724.688 € 659.568.292 ден.
5 Кривичен суд 10.178.077 € 625.951.725 ден.
6 Агенција за електронски комуникации 9.890.891 € 608.289.777 ден.
7 Македонска филхармонија 5.658.063 € 347.970.848 ден.
8 Порта Македонија 4.969.352 € 305.615.135 ден.
9 Катна гаража Солунски конгрес 4.939.145 € 303.757.427 ден.
10 Спомен дом на Мајка Тереза 2.325.231 € 143.001.696 ден.
11 Подземна гаража - Уставен суд 1.811.672 € 111.417.806 ден.
Вкупно: 120.696.275 7.422.820.770 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 80.613.920 € 4.957.756.110 ден.
2 Останато 17.637.496 € 1.084.706.000 ден.
3 Катна гаража 15.663.833 € 963.325.719 ден.
4 Порта 4.969.352 € 305.615.135 ден.
5 Подземна гаража 1.811.672 € 111.417.806 ден.
Вкупно: 120.696.273 7.422.820.770 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 54.373.331 € 3.343.959.870 ден.
2 Агенција за електронски комуникации 27.528.387 € 1.692.995.777 ден.
3 Министерство за култура 12.952.645 € 796.587.679 ден.
4 Град Скопје 10.724.688 € 659.568.292 ден.
5 Министерство за правда 10.178.077 € 625.951.725 ден.
6 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија 4.442.130 € 273.191.013 ден.
7 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 497.015 € 30.566.414 ден.
Вкупно: 120.696.273 7.422.820.770 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 120.696.273 € 7.422.820.770 ден.
Вкупно: 120.696.273 7.422.820.770 ден.