Приказ на резултати за 1 изведувач


0,25 милиони €

Три врби во река Вардар

Скулптурата „Три врби во реката Вардар“ од авторката Искра Димитрова, заедно со Порта „Македонија“ е најскапиот проект од конкурсот на Министерството за култура за 35 скулптури во централното градско подрачје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Три врби во река Вардар 245.361 € 15.089.695 ден.
Вкупно: 245.361 15.089.695 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 245.361 € 15.089.695 ден.
Вкупно: 245.361 15.089.695 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 245.361 € 15.089.695 ден.
Вкупно: 245.361 15.089.695 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Друштво за градежништво, инженеринг и проектирање Еуро Проект (градежна фирма) 245.361 € 15.089.695 ден.
Вкупно: 245.361 15.089.695 ден.