Приказ на резултати за 1 изведувач


2,56 милиони €

Фонтана на плоштад Македонија

Површинската фонтана на просторот помеѓу Камениот мост и споменикот „Воин на коњ“ на плоштадот „Македонија“ е пуштена во употреба во јуни 2015.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фонтана на плоштад Македонија 2.555.720 € 157.176.778 ден.
2 Фасади во централно градско подрачје 2.211.445 € 136.003.852 ден.
Вкупно: 4.767.165 293.180.630 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фонтана 2.555.720 € 157.176.778 ден.
2 Фасада 2.211.445 € 136.003.852 ден.
Вкупно: 4.767.165 293.180.630 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 4.593.650 € 282.509.491 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 173.514 € 10.671.139 ден.
Вкупно: 4.767.164 293.180.630 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Транс Мет ДОО Скопје (градежна фирма) 4.767.165 € 293.180.630 ден.
Вкупно: 4.767.165 293.180.630 ден.