Приказ на резултати за 1 изведувач


0,32 милиони €

Стар театар

По неколку години одложување, како дел од проектот „Скопје 2014“, објектот на Стариот театар беше свечено отворен во 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стар театар 324.425 € 19.952.124 ден.
2 Скулптура „Две девојки“ 52.249 € 3.213.305 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 22.000 € 1.353.000 ден.
Вкупно: 398.674 24.518.429 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 324.425 € 19.952.124 ден.
2 Скулптура 74.249 € 4.566.305 ден.
Вкупно: 398.674 24.518.429 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 372.295 € 22.896.162 ден.
2 Општина Центар 22.000 € 1.353.000 ден.
3 Град Скопје 4.378 € 269.267 ден.
Вкупно: 398.673 24.518.429 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 398.674 € 24.518.429 ден.
Вкупно: 398.674 24.518.429 ден.