Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,07 милиони €

Три врби во река Вардар

Скулптурата „Три врби во реката Вардар“ од авторката Искра Димитрова, заедно со Порта „Македонија“ е најскапиот проект од конкурсот на Министерството за култура за 35 скулптури во централното градско подрачје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Три врби во река Вардар 65.928 € 4.054.588 ден.
2 Скулптура „Грмушка“ 56.839 € 3.495.581 ден.
Вкупно: 122.767 7.550.169 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 122.767 € 7.550.169 ден.
Вкупно: 122.767 7.550.169 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 122.767 € 7.550.169 ден.
Вкупно: 122.767 7.550.169 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Искра Димитрова (автор) 122.767 € 7.550.169 ден.
Вкупно: 122.767 7.550.169 ден.