Приказ на резултати за 1 изведувач


0,02 милиони €

Ограда на мост Гоце Делчев

Новата ограда на мостот „Гоце Делчев“ која овој модерен објект го видоизмени во стилот на „Скопје 2014“ е пуштена во употреба во 2011 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ограда на мост Гоце Делчев 22.031 € 1.354.882 ден.
Вкупно: 22.031 1.354.882 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Ограда 22.031 € 1.354.882 ден.
Вкупно: 22.031 1.354.882 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 22.031 € 1.354.882 ден.
Вкупно: 22.031 1.354.882 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Мегаплан пројектим, ДОО Гостивар (автор) 22.031 € 1.354.882 ден.
Вкупно: 22.031 1.354.882 ден.