Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,13 милиони €

Два лава на мостот Гоце Делчев - лево

Двата бронзени лава на авторот Константин Јанев се поставени на мостот „Гоце Делчев“ во август 2010 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Два лава на мостот Гоце Делчев - лево 132.500 € 8.148.750 ден.
2 Мост Слобода 118.477 € 7.286.356 ден.
Вкупно: 250.977 15.435.106 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 132.500 € 8.148.750 ден.
2 Мост 118.477 € 7.286.356 ден.
Вкупно: 250.977 15.435.106 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 132.500 € 8.148.750 ден.
2 Град Скопје 118.477 € 7.286.356 ден.
Вкупно: 250.977 15.435.106 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Константин Јанев (автор) 250.977 € 15.435.106 ден.
Вкупно: 250.977 15.435.106 ден.