Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,03 милиони €

Скулптура „Кафез на душата“

Скулптура „Кафез на душата“ од авторот Сашо Поповски е поставена во март 2009 во првиот бран на „Скопје 2014“ во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Кафез на душата“ 26.575 € 1.634.358 ден.
2 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 37.575 2.310.858 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 37.575 € 2.310.858 ден.
Вкупно: 37.575 2.310.858 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 26.575 € 1.634.358 ден.
2 Општина Центар 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 37.575 2.310.858 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Сашо Поповски (автор) 37.575 € 2.310.858 ден.
Вкупно: 37.575 2.310.858 ден.