Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,08 милиони €

Скулптура „Тешкото“

Споменикот на „Тешкото“ претставува бронзена скулптура на едно од најпознатите македонски народни ора.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Тешкото“ 77.112 € 4.742.400 ден.
Вкупно: 77.112 4.742.400 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 77.112 € 4.742.400 ден.
Вкупно: 77.112 4.742.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 77.112 € 4.742.400 ден.
Вкупно: 77.112 4.742.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Златан Трајков (автор) 77.112 € 4.742.400 ден.
Вкупно: 77.112 4.742.400 ден.