Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Скулптура „Бесконечна интеграла“

„Бесконечна интеграла“ со димензии: 250 х 50 х 70 сантиметри, изработена од мермер, поставена во април 2009 година, е меѓу првите објекти од проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Енергетски трансфер“ 11.136 € 684.840 ден.
2 Скулптура „Бесконечна интеграла“ 11.136 € 684.840 ден.
Вкупно: 22.272 1.369.680 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 22.271 € 1.369.680 ден.
Вкупно: 22.271 1.369.680 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 22.271 € 1.369.680 ден.
Вкупно: 22.271 1.369.680 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Сашо Саздовски (автор) 22.271 € 1.369.680 ден.
Вкупно: 22.271 1.369.680 ден.