Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,04 милиони €

Фасади во централно градско подрачје

Проектот „Скопје 2014“, освен споменици, згради, плоштади и фонтани, вклучува и пре-фасадирање на предниот дел од постојните згради во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасади во централно градско подрачје 37.856 € 2.328.125 ден.
2 Палата Лазар Поп Трајков 3.659 € 225.000 ден.
3 Фасада на Министерство за правда 732 € 45.000 ден.
4 Фасада на Пелагонија 488 € 30.000 ден.
5 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ ден.
Вкупно: 42.735 2.628.125 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 39.075 € 2.403.125 ден.
2 Зграда 3.659 € 225.000 ден.
Вкупно: 42.734 2.628.125 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 38.343 € 2.358.125 ден.
2 Општина Чаир 3.659 € 225.000 ден.
3 Министерство за правда 732 € 45.000 ден.
4 АД Електрани на Македонија ден.
Вкупно: 42.734 2.628.125 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Лазар Димов (автор) 42.734 € 2.628.125 ден.
Вкупно: 42.734 2.628.125 ден.