Приказ на резултати за 1 изведувач


0,16 милиони €

Народна банка на РМ

Новиот објект на НБРМ е лоциран на улицата „Филип Втори“, веднаш зад новата зграда на Министерството за надворешни работи.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Народна банка на РМ 163.089 € 10.030.000 ден.
2 Фасади во централно градско подрачје 12.218 € 751.387 ден.
Вкупно: 175.307 10.781.387 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 163.089 € 10.030.000 ден.
2 Фасада 12.218 € 751.387 ден.
Вкупно: 175.307 10.781.387 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Народна банка на РМ 163.089 € 10.030.000 ден.
2 Град Скопје 12.218 € 751.387 ден.
Вкупно: 175.307 10.781.387 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Лоу Тек ДООЕЛ Скопје (автор) 175.307 € 10.781.387 ден.
Вкупно: 175.307 10.781.387 ден.