Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
3,25 илјади €

Театар Центар

Идејното решение за новиот објект на театарот „Центар“ е изработено уште во 2009 година, но објектот, иако најавуван, сѐ уште не е изграден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Театар Центар 3.252 € 200.000 ден.
Вкупно: 3.252 200.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 3.252 € 200.000 ден.
Вкупно: 3.252 200.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 3.252 € 200.000 ден.
Вкупно: 3.252 200.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Минас Бакалчев (автор) 3.252 € 200.000 ден.
Вкупно: 3.252 200.000 ден.