Приказ на резултати за 1 изведувач


0,27 милиони €

Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција

Овој објект од проектот „Скопје 2014“ се наоѓа веднаш до Министерството за надворешни работи, покрај реката Вардар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 269.449 € 16.571.117 ден.
2 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 269.449 € 16.571.117 ден.
3 Музеј на македонска борба 220.630 € 13.568.749 ден.
Вкупно: 759.528 46.710.983 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 759.528 € 46.710.983 ден.
Вкупно: 759.528 46.710.983 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 538.898 € 33.142.234 ден.
2 Министерство за култура 220.630 € 13.568.749 ден.
Вкупно: 759.528 46.710.983 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Електроелемент Стојмир и други ДОО увоз - извоз (останато) 759.528 € 46.710.983 ден.
Вкупно: 759.528 46.710.983 ден.