Приказ на резултати за 1 изведувач


0,24 милиони €

Одржување, илуминација и останати трошоци

Осветлувањето на новите споменици, објекти и фонтани, нивното обезбедување и тековното одржување е ставка во рамките на проектот „Скопје 2014“ којашто постојано ќе расте.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Одржување, илуминација и останати трошоци 235.183 € 14.463.732 ден.
2 Мост Слобода 148.248 € 9.117.252 ден.
3 Мост Мајка Тереза 141.984 € 8.732.000 ден.
Вкупно: 525.415 32.312.984 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Мост 290.232 € 17.849.252 ден.
2 Останато 235.183 € 14.463.732 ден.
Вкупно: 525.415 32.312.984 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 525.414 € 32.312.984 ден.
Вкупно: 525.414 32.312.984 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Мак - примат ДОО, Скопје (останато) 525.414 € 32.312.984 ден.
Вкупно: 525.414 32.312.984 ден.