Приказ на резултати за 1 изведувач


0,07 милиони €

Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција

Овој објект од проектот „Скопје 2014“ се наоѓа веднаш до Министерството за надворешни работи, покрај реката Вардар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јавно обвинителство и Управа за финансиска полиција 65.036 € 3.999.728 ден.
2 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 47.477 € 2.919.850 ден.
3 Палата „Панко Брашнаров“ 40.523 € 2.492.160 ден.
Вкупно: 153.036 9.411.738 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 153.036 € 9.411.738 ден.
Вкупно: 153.036 9.411.738 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Јавно обвинителство на РМ 65.036 € 3.999.728 ден.
2 Министерство за финансии 47.477 € 2.919.850 ден.
3 Агенција за електронски комуникации 40.523 € 2.492.160 ден.
Вкупно: 153.036 9.411.738 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Офис и КО ДОО увоз-извоз Скопје (останато) 153.036 € 9.411.738 ден.
Вкупно: 153.036 9.411.738 ден.