Приказ на резултати за 1 изведувач


0,29 милиони €

МЕПСО

Промената на фасадата на енергетската компанија МЕПСО беше побарана од општина Центар во јануари 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 МЕПСО 287.805 € 17.700.000 ден.
2 Градска куќа 108.401 € 6.666.666 ден.
3 Министерство за надворешни работи (МНР) 98.732 € 6.072.000 ден.
4 Палата Лазар Поп Трајков 88.706 € 5.455.400 ден.
5 Државен завод за ревизија, Геолошки завод и АД за стопанисување со станбен и деловен простор (Палата Емануел Чучков) 67.231 € 4.134.720 ден.
6 Фасада на Влада 40.983 € 2.520.480 ден.
7 Партерно уредување кај МНР 32.520 € 2.000.000 ден.
8 Катна гаража „Разловечко востание“ 18.279 € 1.124.156 ден.
9 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 12.472 € 767.000 ден.
10 Фасада на Министерство за транспорт 10.959 € 674.000 ден.
11 Ограда на Владата 1.295 € 79.650 ден.
Вкупно: 767.383 47.194.072 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 650.875 € 40.028.786 ден.
2 Фасада 51.943 € 3.194.480 ден.
3 Останато 32.520 € 2.000.000 ден.
4 Катна гаража 30.750 € 1.891.156 ден.
5 Ограда 1.295 € 79.650 ден.
Вкупно: 767.383 47.194.072 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 313.926 € 19.306.450 ден.
2 АД МЕПСО 287.805 € 17.700.000 ден.
3 Град Скопје 108.401 € 6.666.666 ден.
4 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 46.292 € 2.846.956 ден.
5 Министерство за транспорт 10.959 € 674.000 ден.
Вкупно: 767.383 47.194.072 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Евро консалтинг Скопје (останато) 767.383 € 47.194.072 ден.
Вкупно: 767.383 47.194.072 ден.