Приказ на резултати за 1 изведувач


2,00 милиони €

Катна гаража Солунски конгрес

Катната гаража „Солунски конгрес“ беше пуштена во употреба на Денот на независноста, на 8 септември 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Солунски конгрес 1.999.334 € 122.959.053 ден.
Вкупно: 1.999.334 122.959.053 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 1.999.334 € 122.959.053 ден.
Вкупно: 1.999.334 122.959.053 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија 1.999.334 € 122.959.053 ден.
Вкупно: 1.999.334 122.959.053 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Електро Софт Љупчо ДООЕЛ Скопје (останато) 1.999.334 € 122.959.053 ден.
Вкупно: 1.999.334 122.959.053 ден.