Приказ на резултати за 1 изведувач


0,08 милиони €

Катна гаража Солунски конгрес

Катната гаража „Солунски конгрес“ беше пуштена во употреба на Денот на независноста, на 8 септември 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Солунски конгрес 83.249 € 5.119.811 ден.
2 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 2.919 € 179.502 ден.
Вкупно: 86.168 5.299.313 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 86.168 € 5.299.313 ден.
Вкупно: 86.168 5.299.313 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГМС проект ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 86.168 € 5.299.313 ден.
Вкупно: 86.168 5.299.313 ден.