Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Фасада на Министерство за транспорт

Реконструкцијата и надградбата на зградата на Министерството за траспорт, на влезот на Старата чаршија, на плоштадот „Филип Втори“ е во завршна фаза.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Министерство за транспорт 64.984 € 3.996.500 ден.
2 Стар театар 40.293 € 2.478.000 ден.
3 Народна банка на РМ 5.564 € 342.200 ден.
Вкупно: 110.841 6.816.700 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 64.984 € 3.996.500 ден.
2 Зграда 45.857 € 2.820.200 ден.
Вкупно: 110.841 6.816.700 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за транспорт 64.984 € 3.996.500 ден.
2 Министерство за култура 40.293 € 2.478.000 ден.
3 Народна банка на РМ 5.564 € 342.200 ден.
Вкупно: 110.841 6.816.700 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Градежен факултет (останато) 110.841 € 6.816.700 ден.
Вкупно: 110.841 6.816.700 ден.