Приказ на резултати за 1 изведувач


0,17 милиони €

Драмски театар

Само неколку дена пред заминувањето на Владата на ВМРО ДПМНЕ потпишан е договор за изградба на нов објект на Драмски театар во Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Театар Центар 166.927 € 10.266.000 ден.
2 Драмски театар 166.927 € 10.266.000 ден.
Вкупно: 333.854 20.532.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 333.854 € 20.532.000 ден.
Вкупно: 333.854 20.532.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 333.854 € 20.532.000 ден.
Вкупно: 333.854 20.532.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Грант Торнтон ДОО Скопје (останато) 333.854 € 20.532.000 ден.
Вкупно: 333.854 20.532.000 ден.