Приказ на резултати за 1 изведувач


0,01 милиони €

Градска плажа

Идејата за Градска плажа по должината на реката Вардар во медиумите се посочува како еден од промашените проекти на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Градска плажа 7.395 € 454.772 ден.
Вкупно: 7.395 454.772 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плажа 7.395 € 454.772 ден.
Вкупно: 7.395 454.772 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 7.395 € 454.772 ден.
Вкупно: 7.395 454.772 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Унига Инженеринг Горан и Димитар ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 7.395 € 454.772 ден.
Вкупно: 7.395 454.772 ден.