Приказ на резултати за 1 изведувач


0,06 милиони €

Деловна зграда на АД ЕЛЕМ

Државната компанија за производство на струја ЕЛЕМ го гради својот нов административен објект на аголот меѓу улиците „Македонија“ и „Мито Хаџивасилев -Јасмин“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 57.561 € 3.540.000 ден.
Вкупно: 57.561 3.540.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 57.561 € 3.540.000 ден.
Вкупно: 57.561 3.540.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 АД Електрани на Македонија 57.561 € 3.540.000 ден.
Вкупно: 57.561 3.540.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Стед - Комерц увоз-извоз ДООЕЛ Скопје (останато) 57.561 € 3.540.000 ден.
Вкупно: 57.561 3.540.000 ден.