Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,07 милиони €

Фасада на Влада

Промената на објектот на фасадата на Владата, авторско архитектонско решение кое во свое време беше наградувано, е една од најпроблематизираните интервенции во рамките на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Влада 73.446 € 4.516.903 ден.
Вкупно: 73.446 4.516.903 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 73.446 € 4.516.903 ден.
Вкупно: 73.446 4.516.903 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 73.446 € 4.516.903 ден.
Вкупно: 73.446 4.516.903 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Југоопрема траде (останато) 73.446 € 4.516.903 ден.
Вкупно: 73.446 4.516.903 ден.