Приказ на резултати за 1 изведувач


1,05 милиони €

Фасада на Влада

Промената на објектот на фасадата на Владата, авторско архитектонско решение кое во свое време беше наградувано, е една од најпроблематизираните интервенции во рамките на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Влада 1.046.147 € 64.338.067 ден.
Вкупно: 1.046.147 64.338.067 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 1.046.147 € 64.338.067 ден.
Вкупно: 1.046.147 64.338.067 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 1.046.147 € 64.338.067 ден.
Вкупно: 1.046.147 64.338.067 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје (останато) 1.046.147 € 64.338.067 ден.
Вкупно: 1.046.147 64.338.067 ден.