Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
1,35 илјади €

Две фонтани во Вардар

Двете фонтани во реката Вардар се пуштени во јуни 2011 година, едната е поставена во линија на Стариот театар, а другата пред Уставниот суд.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Две фонтани во Вардар 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 1.353 83.190 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фонтана 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 1.353 83.190 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 1.353 83.190 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ин - Пума ДОО Скопје (останато) 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 1.353 83.190 ден.