Приказ на резултати за 1 изведувач


0,08 милиони €

Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј

Зградата на Уставниот суд, Државниот архив и Археолошкиот музеј со елементи на античката архитектура и класицизам стана една од најпрепознатливите објекти на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 77.707 € 4.779.000 ден.
2 Музеј на македонска борба 44.073 € 2.710.460 ден.
3 Три врби во река Вардар 3.748 € 230.500 ден.
Вкупно: 125.528 7.719.960 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 121.780 € 7.489.460 ден.
2 Скулптура 3.748 € 230.500 ден.
Вкупно: 125.528 7.719.960 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Управа за заштита на културно наследство 77.707 € 4.779.000 ден.
2 Министерство за култура 47.820 € 2.940.960 ден.
Вкупно: 125.527 7.719.960 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Простор - Проект - Брдароски ДООЕЛ Прилеп (останато) 125.528 € 7.719.960 ден.
Вкупно: 125.528 7.719.960 ден.