Приказ на резултати за 1 изведувач


0,19 милиони €

Собрание - куполи и реконструкција

Реконструкцијата, доградбата, адаптацијата и надградбата на зградата на Парламентот започна во 2010 година, а заврши во октоври 2016.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Собрание - куполи и реконструкција 186.016 € 11.440.000 ден.
2 Три врби во река Вардар 2.398 € 147.500 ден.
Вкупно: 188.414 11.587.500 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 186.016 € 11.440.000 ден.
2 Скулптура 2.398 € 147.500 ден.
Вкупно: 188.414 11.587.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Собрание на РМ 186.016 € 11.440.000 ден.
2 Министерство за култура 2.398 € 147.500 ден.
Вкупно: 188.414 11.587.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Македонија проект АД Скопје (останато) 188.415 € 11.587.500 ден.
Вкупно: 188.415 11.587.500 ден.