Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Ограда на Владата
0,71 милиони €

Најевтин објект

Ограда на мост Гоце Делчев
0,56 милиони €

Најголем изведувач

Бауер БГ ДОО, Скопје
1,17 милиони €

Најголем инвеститор

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ
0,71 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ограда на Владата 706.607 € 43.456.354 ден.
2 Ограда на мост Гоце Делчев 557.967 € 34.314.999 ден.
Вкупно: 1.264.574 77.771.353 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Ограда 1.264.575 € 77.771.353 ден.
Вкупно: 1.264.575 77.771.353 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 706.607 € 43.456.354 ден.
2 Град Скопје 557.967 € 34.314.999 ден.
Вкупно: 1.264.574 77.771.353 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 1.174.308 € 72.219.912 ден.
2 Електра Комерц, Скопје (останато) 60.046 € 3.692.809 ден.
3 Мегаплан пројектим, ДОО Гостивар (автор) 22.031 € 1.354.882 ден.
4 ГЕММА Инженеринг ДОО Скопје (останато) 4.701 € 289.100 ден.
5 Евро консалтинг Скопје (останато) 1.295 € 79.650 ден.
6 Михајло Дранговски (автор) 732 € 45.000 ден.
7 Јован Радевски (автор) 732 € 45.000 ден.
8 Матео Дизајн ДООЕЛ Скопје (автор) 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 1.264.577 77.771.353 ден.